VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DOOR HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) VERSTREKT BEELDMATERIAAL
Gaat u beeldmateriaal uit de collectie van het NIMH publiceren of op andere manier openbaar maken? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij hergebruik van het op beeldmateriaal vastgelegde werk wordt de volgende bronvermelding op prijs gesteld: "Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie".
 2. Het NIMH ontvangt graag een exemplaar van publicaties waarin beeldmateriaal van het NIMH is gebruikt. Dit exemplaar kan verstuurd worden naar het volgende adres: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag
 3. Als een op het beeldmateriaal vastgelegd werk auteursrechtelijk is beschermd door een andere partij dan het NIMH, mag de gebruiker dat werk niet publiceren of reproduceren voordat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gekregen van de auteursrechthebbende. In zulke gevallen zal op de beeldbank duidelijk vermeld staan dat een andere partij de auteursrechthebbende is van het beeldmateriaal. De gebruiker moet zelf toestemming aanvragen. Het NIMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verzuim van de gebruiker om toestemming te verkijgen. 
 4. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken in strijd met de openbare orde of goede zeden. 
 5. Verstrekking van beeldmateriaal aan derden is verboden zonder inachtneming van deze voorwaarden. 
 6. Van deze voorwaarden kan slechts door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie worden afgeweken. Deze afwijking geschiedt schriftelijk.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF (AUDIO-)VISUAL MATERIAL ADMINISTERED BY THE NETHERLANDS INSTITUTE OF MILITARY HISTORY (NIMH)
If one intends to publish, reproduce or make accessible material from the collection of the NIMH to a wider public in another way, the following terms of use apply:

 1. The NIMH highly appreciates the following citation as form of acknowledgement when (audio-)visual material is reproduced or used: "Collection Netherlands Institute of Military History". 
 2. The NIMH would appreciate receiving a copy of the publication in which the (audio-)visual material will be featured. This copy may be send to the following address: Netherlands Institute of Military History, Postbus 90701, 2509 LS The Hague, the Netherlands
 3. If a certain image is protected by copyright from a third-party, which is mentioned on the webpage on which the image is featured, usage of any kind is prohibited until the user has obtained permission of a third-party copyright holder. In such cases, the user is responsible for obtaining permission from the copyright holder. The NIMH is not liable for any consequences caused by the neglect of the user for failing to obtain permission from the copyright holder. 
 4. It is forbidden to use the material in manners contradictory to public order or common decency. 
 5. It is forbidden to distributre the material to third-parties without enforcement of these general terms and conditions. In case of distribution, one is responsible for upholding the terms and conditions. 
 6. For usage of the visual material which differentiate from these general terms and conditions, one must have prior written permission of the Netherlands Institute of Military History.